R.G.C.C. е швајцарска компанија која се бави со медицинска генетика, особено со генетика на ракот (хемосензитивност и хеморезистентност). Примарна цел е можноста да на пациентите ѕаболени од рак, кои бараат најдобри можни персонализирани и интегрирани третмани, им овозможи пристап до најголем дел од информациите кои можат да бидат корисни во лекувањето.

Тестовите се изработуваат на многу едноставен начин, на примерок од 20-40 ml периферна крв.

Со анализата се изолираат малигните клетки, се утврдува типот на ракот и евентуалното постоење на метатстатски клетки. Се утврдува и степенот на болеста на основа на бројот на клетките во единица ml на крвта, како и нвазивноста на болеста.

Она што е многу битно е дека се утврдува на што сѐ се сензитивни односно резистентни постојните малигни клетки. Сензитивноста и резистентноста се утврдува на сите познати медикаменти и суплементи.

БИОМЕД ЕИД е застапник на R.G.C.C. лбораториите за регионот на Балкан.

mk_MKМакедонски јазик
Share This